Spedycja morska (transport morski), zarówno w dziedzinie rozważań prawnych i teoretycznych, gdy oraz w powszechnej praktyce spedycyjnej nierozłącznie związuje się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które zwie się również Międzynarodowymi Regułami Handlu, natomiast traktuje w wypadku usług typu transport kontenera czy kontener transport.

Spedycja morska a INCOTERMS to indeks międzynarodowych uregulowań prawnych, ujmujących warunki sprzedaży, jakich wykładnia bywa globalnie przyjęte na całym globie. Uregulowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę, zaś też określają rodzaje transportu.

Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, które zostały ogłoszone w 1936 roku a także reguluje transport morski. Dzisiaj wiążaca jest wersja Incoterms 2010, jaka zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Uregulowania INCOTERMS i ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi (też w zakresie transport kontenera) ich stosowanie bywa fakultatywne obowiązują wyłącznie eksportera a także importera – z ich korzystania wyłączeni są spedytorzy jak również firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Włącza to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie zobowiązań eksportowych a także importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu a także ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan towarów w różnorakich punktach procesu transportowego. Incoterms są używane stale w połączeniu spośród lokalizacją geograficzną oraz nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” oraz kontener-transport.

Incoterms 2000

Zasady oraz prawa są polecane i publikowane poprzez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, który został zatwierdzony przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Wytyczne oraz prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na łączne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport jak również ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (natomiast tym samym sfinalizowania dostawy, co bywa bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności jak również koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi i importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie bywa zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak zarówno nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) a także zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia produktów do dyspozycji nabywcy w określonym miejscu, bez zobligowania do kolejnych czynności ze strony zbywcy.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (zarówno: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku jak również ubezpieczenia do momentu przekazania produktów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu poprzez kupującego, w oznaczonym miejscu. Ładunek uważa się za dostarczony w momencie załadunku poprzez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego jak również ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia artykułów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednak bez załadunku produktów na statek. Od tego momentu wszystkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin zdoła być używany zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera jak również wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Kiedy w wypadku FCA, natomiast punktem przeniesienia kosztów oraz ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego bywa moment przekroczenia burty statku poprzez towar, sprzedający ponosi również koszty załadunku. Termin może być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu jak również ponosi jego koszty. Sprzedający bywa również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem a także innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt a także fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie nabywcy; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w chwili załadunku towaru na statek armatora wskazanego poprzez wykonującego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie a także fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy jak również opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie w podstawowym zakresie. Zarówno CFR jak i CIF mogą być używane jedynie w odniesieniu do transportu morskiego jak również wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim jak również wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający bywa zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca bądź portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, aczkolwiek przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W wypadku dostawy DAF, koszt oraz ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty do owego momentu, ponosi też ryzyko uszkodzenia bądź utraty artykułów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt jak również ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, gdy w przypadku DES, jednakżeładunek powinien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty jak również ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego jak również multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia produktów – kontener transport – we wymienione (dowolne) miejsce, też w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszystkich kosztów jak również ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych a także odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Towaruznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, niemniej jednak w wypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) powinny zostać użyte terminy DES lub DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność i zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się tylko grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, aczkolwiek jego rozładunek może być w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES i DDU.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.